• thumb_up Geschikt voor lean en 5s
  • hourglass_full Eenvoudige montage
  • verified_user Heftruck bestendig

Algemene Voorwaarden van Easymarking, gevestigd te Oosterblokker

Versie geldig vanaf 16-6-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Easymarking en op iedere tussen

Easymarking en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder

toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Easymarking. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk

exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. Easymarking behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken

van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van

derden niet door Easymarking erkend.

1.4 Easymarking garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in

het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Easymarking bestellingen tenminste binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders

overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om

andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt

de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de

bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Easymarking zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Easymarking geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het

rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot

levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen

rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten

wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Er geldt geen retourzending op de producten die besteld zijn bij Easymarking

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Easymarking, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand

van Easymarking. Easymarking houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Easymarking respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Easymarking maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf

van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en

vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over

te gaan tot terugzending aan Easymarking) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek

schriftelijk te melden aan Easymarking. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,

doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Easymarking gegrond worden bevonden, zal Easymarking de

geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van

Easymarking bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar

keuze van Easymarking) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering

van Easymarking gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Easymarking voor enige andere vorm van

schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,

vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Easymarking is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste

roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Easymarking in gebreke is; B) de afnemer de

geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de

geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of

in strijd met de aanwijzingen van Easymarking en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Easymarking zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Easymarking slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Easymarking gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Easymarking kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Easymarking en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Easymarking op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Easymarking behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te

accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na

vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen

van etiketten, etc. op de internetsite van Easymarking gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen

geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Easymarking is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden

nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet

voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het

Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden

geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de

aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Easymarking alsmede van hulppersonen,

ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Easymarking behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en

is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud

van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Easymarking

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Easymarking bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.

het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het

een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige

waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Easymarking is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of

raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Easymarking aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

Easymarking zolang de afnemer de vorderingen van Easymarking uit hoofde van de overeenkomst of

eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te

verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de

afnemer de vorderingen van Easymarking wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige

verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,

een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Easymarking geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Easymarking of een door

Easymarking aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Easymarking haar eigendomsrechten wil

uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar

mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Easymarking zo snel als redelijkerwijs verwacht

mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op

eerste verzoek ter inzage te geven aan Easymarking.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Easymarking en koper, welke niet in onderling

overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oosterblokker kennis,

tenzij Easymarking er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van

de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de

kantonrechter.

expand_less